Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2015

Ἰγνάτιος ὁ Θεοφόρος*


Μεταξύ τῶν πρώτων Πατέρων καί Μαρτύρων τς κκλησίας, μέσως μετά τούς γίους ποστόλους, εναι γιος γνάτιος θεοφόρος, πίσκοπος ντιοχείας. γιος γνάτιος δηγήθηκε δέσμιος πό τήν ντιόχεια στή Ρώμη κι μαρτυρικός του θάνατος πό τά θηρία στόν ππόδρομο γινε θέαμα στόν μαινόμενο ρωμαϊκό χλο. ,τι πόμεινε πό τό σμα το γίου πισκόπου μαζεύθηκε μέ ελάβεια πό τούς χριστιανούς καί μεταφέρθηκε πρός νταφιασμό στήν ντιόχεια. νάμνηση λοιπόν ατς τς νακομιδς τν λειψάνων το γίου γνατίου πιτελε σήμερα κκλησία κι μες φέρνομε στή σκέψη μας πώς τίποτα τωόντι δέν πάρχει τιμιώτερο στή γ πό τά λείψανα τν γίων Μαρτύρων. πό τά λείψανα ατά, λέγει γιος Γρηγόριος πίσκοπος Νύσσης, βγαίνει φς καί λάμψη, «οα κ καθαρο γίνεται κατόπτρου, ταν πρός τόν λιον τεθῇ ντιπρόσωπον...».
*Ἐπισκόπου Διονυσίου Λ. Ψαριανοῦ, Μητροπολίτου Σερβίων καὶ Κοζάνης, ΜΙΚΡΟΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ*, Ἐκδόσεις Ἀποστολικῆς Διακονίας, Ἀθῆναι 1979.