Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου 2015

ΜΙΚΡΟΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

 17 ανουαρίου
Ὁ μέγας Ἀντώνιος*
Σήμερα κκλησία γιορτάζει τή μνήμη το μεγάλου σκητῆ τς ρήμου, το γίου ντωνίου. γιος ντώνιος εναι πό τούς λίγους πλουσίους, πού κουσαν τήν ντολή το Χριστο καί τήν ξετέλεσαν πρόθυμα καί χωρίς λύπη· «πώλησόν σου τά πάρχοντα καί διάδος πτωχος... ». Δέν μαθε γράμματα, μά ταν σοφός κι τρεχαν λοι γιά ν' κούσουν τά σοφά του λόγια. λεγε σέ κείνους πο τόν πλησίαζαν· «Τί πρῶτόν στι, νος γράμματα; Νος καί γραμμάτων ερέτης». Κι κενο πού τόν πασχολοσε, πως κάθε πραγματικά σοφό κι γιο νθρωπο, ταν νά γνωρίση τόν αυτό του· ατό καί συμβούλευε στούς λλους. «φείλομεν πρό πάντων πειρᾶσθαι γνναι αυτούς». Τό βίο το γίου ντωνίου γραψε Μέγας θανάσιος. - «ντωνίου το θείου βίον συνέγραψε», καθώς λέγει γιος Γρηγόριος Θεολόγος, κι εναι τό ργο ατό σπουδαία πηγή στήν πατερική φιλολογία γιά τόν μοναχικό βίο στή ζωή τς κκλησίας.

*Ἐπισκόπου Διονυσίου Λ. Ψαριανοῦ, Μητροπολίτου Σερβίων Καὶ Κοζάνης, ΜΙΚΡΟΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ*, Ἐκδόσεις Ἀποστολικῆς Διακονίας, Ἀθῆναι 1979.