Σάββατο, 17 Ιανουαρίου 2015

ΜΙΚΡΟΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ


18 ανουαρίου
Οἱ ἅγιοι Ἀθανάσιος καὶ Κύριλλος*

Δυὸ μεγάλους σοφούς διδασκάλους καί γίους ἑορτάζει σήμερα κκλησία, τόν γιο θανάσιο καί τόν γιο Κύριλλο, πού κι ο δύο γιναν πίσκοποι καί Πατριάρχαι λεξανδρείας. γιος θανάσιος ζησε στά χρόνια τοῦ πρώτου χριστιανο ατοκράτορα, το Μ. Κωνσταντίνου κι γιος Κύριλλος κατό περίπου χρόνια πιό πειτα. πολέμησαν κι ο δυό μέ δύναμη καί μέ πίστη τίς αρέσεις καί πλούτισαν τήν κκλησιαστική φιλολογία μέ σοφά θεολογικά συγγράμματα. χουν κι ο δυό τόν τίτλο τν Πατέρων καί Οκουμενικν Διδασκάλων καί μέ τήν γιότητα το βίου καί τή σοφία τους διδάσκουν τίς γενεές τν χριστιανν. Γιατί κκλησία μας - ρθόδοξη κκλησία - εναι κκλησία Πατέρων· διδαχή καί παράδοση τν ποστόλων, πού φθάνει σέ μς μέ κῦρος καί αθεντία, διά μέσου τῆς ρμηνείας - πείρας, γιότητος καί ερς σοφίας - τν γίων Πατέρων.

Ἐπισκόπου Διονυσίου Λ. Ψαριανοῦ, Μητροπολίτου Σερβίων καὶ Κοζάνης, ΜΙΚΡΟΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ*, Ἐκδόσεις Ἀποστολικῆς Διακονίας, Ἀθῆναι 1979.