Σάββατο, 24 Ιανουαρίου 2015

Ἡ Ὁσία Ξένη*


σία Ξένη, τς ποίας κκλησία σήμερα τιμ τή μνήμη, πάνω στήν ρα το γάμου της, παράτησε καί τό νυμφίο καί τή χαρά το κόσμου, ντί γιά τό Νυμφίο Χριστό καί τήν πνευματική χαρά το γάμου καί γνο βίου. πράξη ατή σο περισσότερο εναι κατανόητη, τόσο καί πιό πολλά διδάσκει. Πολλοί πό τό πλθος κενο πού ρχονται σέ γάμο δέν χουν ξεκαθαρισμένες ντιλήψεις καί πίστη γιά τό τί θά π γγαμος βίος. Καί πολλοί πό τούς λίγους κείνους πού γίνονται μοναχοί δέν ξέρουν τί εναι καί πώς δικαιώνεται στή ζωή γαμία. Ταιριάζει δ νά θυμηθομε τά λόγια το Μεγάλου Βασιλείου. Πρός τούς γγάμους· «Μή τοίνυν ναπέσῃς, οτος, πρός κοινωνίαν γυναικός προῃρημένος, ς π' ξουσίας χων τόν κόσμον περιβαλέσθαι». Καί πρός τούς μοναχούς· «...προληφθέντα δέ διά τς οκείας μολογίας, φυλάσσειν προσήκει αυτόν τ Θε, καθάπερ τι τν ερν ναθημάτων».
*Ἐπισκόπου Διονυσίου Λ. Ψαριανοῦ, Μητροπολίτου Σερβίων καὶ Κοζάνης, ΜΙΚΡΟΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ*, Ἐκδόσεις Ἀποστολικῆς Διακονίας, Ἀθῆναι 1979.