Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2015

Μικρός Συναξαριστής*21 ανουαρίου
Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής καὶ ἡ μάρτυς Ἁγνή
γιος Μάξιμος μολογητής καί γία Μάρτυς γνή, τούς ποίους ἑορτάζει σήμερα κκλησία, εναι κι ο δύο πό κείνους τούς νθρώπους το Θεο, πού θυσίασαν τά πάντα, χοντας μέσα τους τή θεία γάπη. γιος Μάξιμος νέβηκε στά νώτατα πολιτικά ξιώματα καί τά γκατέλειψε γιά νά γίνη μοναχός. Ταιριάζουν σ' ατόν τόν διο τά δικά του λόγια· "ο γιοι πάντες τοῦ θείου καί πλανος λόγου πειλλημένοι, τόν αώνα τοτον διέβησαν, οδενί τν ν ατ τερπῶν τό τς ψυχς χνος ναπερείσαντες". γία γνή θυσίασε τήν νεανικότητά της καί τήν ραιότητά της γιά νά μήν ρνηθ τήν πίστη της καί γιά νά μή σπιλώση τήν παρθενική της καθαρότητα. Τέτοια παραδείγματα πνευματικς φιλοσοφίας καί γνότητος βίου δέν χει νά πιδείξη κόσμος ξω πό τὴν Ἐκκλησία. κε πάρχουν κάποιες ρετές, μά δίχως ρίζα. ξω πό τήν κκλησία κι που πάρχει ρετή, εναι "λάμπουσα κακία".
22 ανουαρίου              
                                                  Ὁ ἀπόστολος Τιμόθεος
                                          καὶ ὁ μάρτυς Ἀναστάσιος ὁ Πέρσης

Σήμερα κκλησία τιμ τήν μνήμη νός ποστόλου καί νός στρατιώτη. πόστολος εναι Τιμόθεος, μαθητής το ποστόλου Παύλου, πίσκοπος στήν φεσο, που καί πέθανε μαρτυρικά. στρατιώτης εναι ναστάσιος Πέρσης. Ατός, στρατιώτης πρτα, τόν καιρό πού ο Πέρσες κυρίευσαν τά εροσόλυμα καί πραν τόν Τίμιο Σταυρό, γινε μοναχός στερα στήν γία πόλη καί τέλος βρκε μαρτυρικό θάνατο πό τούς συμπατριτες του τούς Πέρσες. Στρατεία - καλή στρατεία - εναι ζωή το χριστιανο καί ταιριάζουν καί στόν πόστολο Τιμόθεο καί στό στρατιώτη ναστάσιο κενα πού γράφει πόστολος Παλος καί στίς δυό του πιστολές πρός τόν Τιμόθεο. Στήν πρώτη· "γωνίζου τόν καλόν γῶνα τς πίστεως· πιλαβο τς αωνίου ζως...". Καί στήν δεύτερη· "...κακοπάθησον ς καλός στρατιώτης Χριστο... άν δέ καί θλῇ τις ο στεφανοται, άν μή νομίμως θλήσῃ".

*Ἐπισκόπου Διονυσίου Λ. Ψαριανοῦ, Μητροπολίτου Σερβίων καὶ Κοζάνης, ΜΙΚΡΟΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ*, Ἐκδόσεις Ἀποστολικῆς Διακονίας, Ἀθῆναι 1979.