Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2015

Ἡ μάρτυς Ἀγάθη*γία παρθένος καί μάρτυς γάθη, τς ποίας κκλησία σήμερα πιτελε τήν μνήμη, εναι πό τίς ρωΐδες κενες γυνακες, πού μ᾽ λη τήν παλότητα καί τήν σθένεια το γυναικείου σώματος νίκησαν τόν κόσμο καί τά «ν τ κόσμω». διάλογός της μέ τόν εδωλολάτρη διοικητή τς Σικελίας, πού προσπαθοσε πρτα μέ ποσχέσεις κι πειτα μέ πειλές νά τήν κερδίση, φανερώνει τήν εψυχία τς γίας γάθης καί τό καμπτο φρόνημά της. Εναι μεγάλη δύναμη καί νίκητο τὸ θάρρος πο δίνει πίστη κι γάπη στόν Χριστό. Μέ τέτοια πίστη καί μέ τέτοια γάπη τρυφερά κι παλά κορίτσια καί τότε στούς διωγμούς καί πάντα σώζουν τήν γνότητά τους κι ψηφον τό θάνατο. Μέσα σ' λη τή λατρεία τν νθρώπων ατή εναι πιό εάρεστη, εναι λογική λατρεία, γιά τήν ποία λέγει πόστολος· «...παραστσαι τά σώματα μν θυσίαν ζσαν, γίαν, εάρεστον τ Θε, τήν λογικήν λατρείαν μν».
*Ἐπισκόπου Διονυσίου Λ. Ψαριανοῦ, Μητροπολίτου Σερβίων καὶ Κοζάνης, ΜΙΚΡΟΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ*, Ἐκδόσεις Ἀποστολικῆς Διακονίας, Ἀθῆναι 1979.