Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου 2015

Ὁ ἅγιος Ἰσίδωρος ὁ Πηλουσιώτης*Σήμερα κκλησία τιμ τή μνήμη νός πό τούς πιό γίους καί πιό σοφούς σκητάς, το γίου σιδώρου το Πηλουσιώτη. γιος σίδωρος, πως τόν χαρακτήρισε μέγας Φώτιος εναι «ερατικς καί σκητικς πολιτείας κανών». Στήν ποχή του λοι τρεχαν σ' ατόν καί ζητοσαν τίς φωτισμένες γνμες του. πό τό μοναστήρι του, κοντά στό Πηλούσιο ρος, στήν λεξάνδρεια, γραφε καί συμβούλευε Ατοκράτορες καί Πατριάρχες. χομε σήμερα πάνω πό δύο χιλιάδες πιστολές το γίου σιδώρου, πού εναι πό τά πολυτιμότερα γραπτά μνημεα τς χριστιανοσύνης, γεμᾶτες σοφία καί χάρη. Λένε πώς σκητισμός χρηστεύει τόν νθρωπο, νά μως νας ληθινός μοναχός καί σκητής, χρήσιμος στόν καιρό του καί σ' λους τοὺς αἰῶνες. Σέ μία του πιστολή γράφει γιος σίδωρος· «Κακό πρᾶγμα εναι νά μαρτάνης, μὰ χειρότερο εἶναι νὰ ἁμαρτάνης καί νά μήν τό ασθάνεσαι».
*Ἐπισκόπου Διονυσίου Λ. Ψαριανοῦ, Μητροπολίτου Σερβίων καὶ Κοζάνης, ΜΙΚΡΟΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ*, Ἐκδόσεις Ἀποστολικῆς Διακονίας, Ἀθῆναι 1979.