Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2011

Ἁγία Ἀναστασία ἡ Φαρμακολύτρια


Τὴν ἀθληφόρον τοῦ Χριστοῦ τὴν πανένδοξον, Ἀναστασίαν, οἱ πιστοὶ ἱκετεύσωμεν, ὅπως Χριστὸς δεήσεσιν αὐτῆς τειχίσηται ἡμᾶς, ὅνπερ ἐπεπόθησεν ὡς νυμφίον οὐράνιον, πάντα ἀποπτύσασα πρὸς τὴν τούτου ἀπόλαυσιν. Κατ᾽ ἀοράτων γὰρ ἐχθρῶν καὶ ὁρατῶν, μεσίτης πέλει Κυρίῳ εὐπρόσδεκτος.Οἱ μνῆμες ὅταν σου δημιουργοῦν αἰσθήματα χαρᾶς, σημαίνουν ζωή κι ἀγάπη… Καὶ πῶς νὰ μὴν εἶναι ζωή, ὅταν στὴν ἐκκλησιά τῆς μονῆς σοῦ πρωτο-ανοίχθηκε ὁ κόσμος, μὲ τὴν Ἁγία στὸ πλάι σου, παιδί δικό της!