Παρασκευή, 27 Ιουλίου 2012

Ὁ ἅγιος Παντελεήμων


Ὁ ἅγιος Παντελεήμων
Ἐκεῖνο ποὺ μορφώνει τὸν ἄνθρωπο, ποὺ τὸν ἀναδεικνύει, τοῦ δίνει ἀξία καὶ τὸν ἐξυψώνει, ὄχι μόνο σὲ τούτη τὴ ζωή, μὰ καὶ στὴν αἰωνιότητα, δὲν εἶναι τὰ γράμματα, ἀλλὰ ἡ χριστιανικὴ πίστη καὶ ἀρετή. Τὰ γράμματα καὶ οἱ ἐπιστῆμες εἶναι μέσο μόνο γιὰ τὴν ἐξυπηρέτηση τοῦ βίου τῶν ἀνθρώπων, ὅταν ὅμως ἀκριβῶς ἐξαγιάζωνται μέσα στὸ πνεῦμα τοῦ Χριστοῦ. Τούτη τὴ μεγάλη ἀλήθεια κατανόησε κι ἀκολούθησε στὴ ζωή του ὁ ἰατρὸς καὶ μάρτυς τῆς Νικομηδείας ἅγιος Παντελεήμων, τοῦ ὁποίου τὴ μνήμη τιμᾶ σήμερα ἡ Ἐκκλησία. Νέος, μὲ καλὲς ἐπιστημονικὲς σπουδές, μὰ καὶμὲ χριστιανικὴ ἀνατροφὴ ἀπὸ τὴ μητέρα του, ἤξερε πολὺ καλὰ ποιὸς εἶναι ὁ ἀνθρώπινος προορισμὸς καὶ ποιὰ εἶναι στὸ βίο ἡ θέση τῆς γνώσεως καὶ τῆς ἐπιστήμης. Ἔτσι συνεδύασε τὴν ἐπιστήμη μὲ τὴν ἁγιότητα, τὴν ἰατρικὴ μὲ τὴν φιλανθρωπία. Ἄς μορφώσουμε πρῶτα χριστιανικὸ χαρακτήρα κι ὕστερα ἐπάνω εἰς αὐτὸν ἄς χτίζουμε τὸν ἐγκόσμιο βίο μας.

* Ἐπισκόπου Διονυσίου Λ. Ψαριανοῦ, Μικρός Συναξαριστής